Περιήγηση: Κατερίνη

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Τι δεν είπε ο Κ. Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πιερία

Ανα­κοί­νω­ση της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Πιε­ρί­ας του ΚΚΕ για την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη στην περιο­χή. Ανα­λυ­τι­κά: «Η εξι­δα­νι­κευ­μέ­νη εικόνα…