Περιήγηση: κεντρική Αμερική

Διεθνή
Κεντρική Αμερική: Δακρυγόνα και βία ενάντια σε χιλιάδες κατατρεγμένους (ΦΩΤΟ)

Αντι­μέ­τω­ποι με τα δακρυ­γό­να και την επέμ­βα­ση των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας έρχο­νται χιλιά­δες κατα­τρεγ­μέ­νοι από την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα, πασχί­ζο­ντας να διανύσουν…

Διεθνή
Λευκός Οίκος: Τα καραβάνι στάλθηκε από τον Μαδούρο για «να αμφισβητήσει την εθνική μας κυριαρχία»…

Χιλιά­δες εξα­θλιω­μέ­νοι και απελ­πι­σμέ­νοι άνθρω­ποι ξεκί­νη­σαν στις 13 Οκτω­βρί­ου, από την Ονδού­ρα, με την ελπί­δα, αφού δια­σχί­σουν περισ­σό­τε­ρα από 2.500,…