Περιήγηση: Κεντρική Επιτροπή

Ατέχνως
Ανακοίνωση του ΓΤ του ΚΚΕ για τη σύνοδο της ΚΕ: Σχετικά με τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις και τα άμεσα καθήκοντα του Κόμματος

Συνε­δρί­α­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ κι έθε­σε τα άμε­σα καθή­κο­ντα του Κόμ­μα­τος στο έδα­φος των διε­θνών κι εγχώ­ριων εξελίξεων.…