Περιήγηση: Κεράσια

Κοινωνία
Κεράσια και ξερικές καλλιέργειες τα θύματα της χαλαζόπτωσης σε περιοχές της Κ. Μακεδονίας

Θύμα­τα του χαλα­ζιού έπε­σαν και φέτος οι παρα­γω­γοί της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, οι οποί­οι απευ­θύ­νουν έκκλη­ση στην Πολι­τεία για στή­ρι­ξη και…