Περιήγηση: Κεφάλαιο

Επικαιρότητα
«Τον εφοπλιστήν σου ευλόγησον»: Η Μητρόπολη Πειραιά πανηγυρίζει την αθώωση του Β. Μαρινάκη!

Οι άρρη­κτες σχέ­σεις της Εκκλη­σί­ας με το μεγά­λο κεφά­λαιο είναι γνω­στές εδώ και πολ­λές δεκα­ε­τί­ες. Συνη­θι­σμέ­νο είναι άλλω­στε το φαινόμενο…

Απόψεις
Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα! (Με αφορμή την επίσκεψη του Α. Τσίπρα στην Β. Μακεδονία)

Δεκά­δες εκπρό­σω­ποι ελλη­νι­κών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, εται­ριών και φορέ­ων του επι­χει­ρείν συμ­με­τεί­χαν στην πρώ­τη ελλη­νι­κή απο­στο­λή κορυ­φαί­ου επι­πέ­δου στα Σκό­πια, λαμ­βά­νο­ντας μέρος στο επι­χει­ρη­μα­τι­κό Φόρουμ Ελλά­δας-Βόρειας Μακεδονίας.

Απόψεις
Τα κάτεργα της Cosco και ο Μαρξ

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δια­βά­ζου­με σε πρό­σφα­το δημο­σί­ευ­μα της «Καθη­με­ρι­νής»: “Σε μία από τις επι­κερ­δέ­στε­ρες και σημα­ντι­κό­τε­ρες επεν­δύ­σεις εκτός της Κίνας…