Περιήγηση: Κινηματογράφος

Απόψεις
Για το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη – Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας

Στις 20/9/1960 διε­ξά­γε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1ο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου, στον κινη­μα­το­γρά­φο Ολύ­μπιον. Ας σημειώ­σου­με ότι αυτό διε­ξά­γε­ται με αφορ­μή τον…

Επικαιρότητα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2023: «Μισός αιώνας (και όχι μόνο) Ελληνικός και ξένος κινηματογράφος» στις 31 Αυγούστου

Με την μου­σι­κή παρά­στα­ση «Μισός αιώ­νας (και όχι μόνο), Ελλη­νι­κός και ξένος κινη­μα­το­γρά­φος», που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στα πλαί­σια του Διε­θνούς Φεστιβάλ,…

Κινηματογράφος
Οι καλύτερες επανεκδόσεις του καλοκαιριού — Δέκα κλασικές ταινίες στα θερινά σινεμά

Όπου κι αν βρί­σκο­νται τα θερι­νά σινε­μά απο­τε­λούν σημείο συνά­ντη­σης και σταθ­μός ενός ιδιό­τυ­που δρο­σε­ρού ταξι­διού μακριά από την καθημερινότητα,…

Επικαιρότητα
Κίνηση Τεχνικών Κινηματογράφου & Τηλεόρασης: Αποφασίστηκε η ίδρυση Σωματείου που θα καλύπτει όλες τις ειδικότητες ενός κινηματογραφικού συνεργείου

Ανοι­χτή συνέ­λευ­ση με μεγά­λη συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων όλων των ειδι­κο­τή­των, νεό­τε­ρων αλλά και εμπει­ρό­τε­ρων από τον χώρο της τηλε­ό­ρα­σης, του κινηματογράφου…

Κινηματογράφος
Πρωτομαγιά και κινηματογράφος- Κλασικές ταινίες που ταυτίστηκαν με τους εργατικούς αγώνες

Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά αύριο και για μια ακό­μη φορά εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νοι θα βρε­θούν στους δρό­μους όλου του κόσμου για να διεκδικήσουν,…