Περιήγηση: ΚΙΣ

Απόψεις
Πορτοσάλτε και… ευαίσθητο ΚΙΣ (Όμοιος τον όμοιο κι η κοπριά στα λάχανα)

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Ξεχεί­λι­σε η αγνο­ού­με­νη ευαι­σθη­σία του Κεντρι­κού Ισραη­λί­τι­κου Συμ­βου­λί­ου, σχε­τι­κά με το απαύ­γα­σμα της εξε­λι­κτι­κό­τη­τας Πορ­το­σάλ­τε. Τα συν­θή­μα­τα στους…