Περιήγηση: ΚΚΕ - ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Επικαιρότητα
ΚΚΕ — ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας: Δεν θα τους αφήσουμε να παίζουν τη ζωή μας στα ζάρια

Εδώ και τώρα ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας! Με αφορ­μή τα επι­φορ­τι­σμέ­να επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να της περιο­χής και τις εκεί επισκέψεις…