Περιήγηση: ΚΚΕ-ΚΝΕ

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Μέλη του ΚΚΕ έστησαν μπλόκο σε αμαξοστοιχία με αμερικανοΝΑΤΟικό στρατιωτικό υλικό

Μπλό­κο σε αμα­ξο­στοι­χία, που μετα­φέ­ρει αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό στρα­τιω­τι­κό υλι­κό και οχή­μα­τα μάχης, έστη­σαν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στην έξοδο…

Επικαιρότητα
1999 Γιουγκοσλαβία… 2022 Ουκρανία — Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών, μόνη μας ελπίδα η πάλη των λαών

Πανό ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους στη Γιου­γκο­σλα­βία το 1999 και στην Ουκρα­νία το 2022, ανάρ­τη­σαν Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της…

Επικαιρότητα
Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα

Παρέμ­βα­ση — απά­ντη­ση στον βαν­δα­λι­σμό του μνη­μεί­ου του Σοβιε­τι­κού στρα­τιώ­τη στην Καλ­λι­θέα, έδω­σαν σήμε­ρα οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Καλ­λι­θέ­ας του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ-ΚΝΕ: Διάβημα στην ουκρανική πρεσβεία για την απελευθέρωση των Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έκα­νε το πρωί της Παρα­σκευ­ής διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ουκρα­νί­ας στην Ελλά­δα, απαι­τώ­ντας να…

Κοινωνία
Ως εδώ!

Γρά­φει ο Θανά­σης Σγού­ρος* // «Τι συμ­βαί­νει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη;»… Φασι­στι­κές ομά­δες, εγκλη­μα­τι­κές συμ­μο­ρί­ες, κύκλω­μα βια­στών και εκμε­τάλ­λευ­σης νέων γυναι­κών… Από…

Επικαιρότητα
ΦΩΤΟ: Οι φασίστες-επίδοξοι δολοφόνοι της Ηλιούπολης που επιτέθηκαν σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Οι επί­δο­ξοι δολο­φό­νοι φασί­στες που έδρα­σαν σήμε­ρα στην Ηλιού­πο­λη είχαν οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο επί­θε­σης ενά­ντια στα μέλη του ΚΚΕ και της…

Επικαιρότητα
ΤΩΡΑ: Συγκέντρωση στο σημείο της φασιστικής επίθεσης — Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά

Αμε­ση απά­ντη­ση στα φασι­στοει­δή με συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται αυτή την ώρα στο σημείο της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης. Δια­βά­ζο­ντας σχε­τι­κό ψήφι­σμα κατα­δί­κης των…