Περιήγηση: ΚΚΕ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να ληφθούν μέτρα για την αποτελεσματική προστασία του λαού από ενδεχόμενη επιδημία

Ανα­κοί­νω­ση του Τμή­μα­τος Υγεί­ας και Πρό­νοιας της ΚΕ Μέτρα για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή προ­στα­σία του λαού από ενδε­χό­με­νη επι­δη­μία από τον…