Περιήγηση: ΚΚΕ Πανδημία

Επικαιρότητα
Προκλητική η άρνηση για μέτρα προστασίας για την πανδημία από τον Θ. Πλεύρη

Προ­κλη­τι­κές χαρα­κτη­ρί­ζει τις σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υγεί­ας Αθ. Πλεύ­ρη από τις επι­σκέ­ψεις του σε νοσο­κο­μεία της ανα­το­λι­κής Κρή­της η…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου: Οξύνονται και χρονίζουν προβλήματα σε Σάμο και Ψαρά

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 24/01/2022 Προς αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Υγεί­ας Κοιν: Περι­φε­ρειάρ­χη, περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους ΛΑ.ΣΥ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Διά­θε­ση κάψου­λας για μετα­φο­ρά ασθε­νών με…

Διεθνή
Κοινή ανακοίνωση κομμουνιστικών-εργατικών κομμάτων: Στην πρώτη γραμμή της πάλης για την υγεία, τη δουλειά και τ’ άλλα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των λαών

Με αφορ­μή τον ένα χρό­νο της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, 53 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από όλο τον…