Περιήγηση: ΚΚΕ 200 Χρόνια 1821 Video Αφιέρωμα ΚΕ

Επικαιρότητα
200 Χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Στον «αέρα» το 3ο επεισόδιο της οπτικοακουστικής παραγωγής της ΚΕ του ΚΚΕ (VIDEO)

Στον «αέρα» βγή­κε το τρί­το επει­σό­διο της οπτι­κο­α­κου­στι­κής παρα­γω­γής της ΚΕ του ΚΚΕ με τίτλο: «Η οργά­νω­ση της επα­νά­στα­σης. Η προβολή…

Επικαιρότητα
200 Χρόνια από την Επανάσταση του 1821 — Στον «αέρα» το 1ο επεισόδιο της οπτικοακουστικής παραγωγής της ΚΕ του ΚΚΕ (VIDEO)

Στον «αέρα», στο επί­ση­μο κανά­λι του Κόμ­μα­τος στο YouTube, βρί­σκε­ται το πρώ­το επει­σό­διο της οπτι­κο­α­κου­στι­κής παρα­γω­γής της ΚΕ του ΚΚΕ για…