Περιήγηση: ΚΚΕ

Πολιτική
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα δύο χρόνια του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία

Η συμπλή­ρω­ση δύο χρό­νων από την τυπι­κή έναρ­ξη της ένο­πλης ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης στην Ουκρα­νία υπεν­θυ­μί­ζει σε όλους τις τρα­γι­κές συνέπειες…

Πολιτική
ΚΚΕ: Ο “τιμοκατάλογος” του υπ. Υγείας νομιμοποιεί το “φακελάκι” και ωθεί τους ασθενείς να πληρώνουν υπέρογκα ποσά

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την ανα­κοί­νω­ση του τιμο­κα­τα­λό­γου των απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων στο ΕΣΥ,…

Πολιτική
ΚΚΕ:«Η νέα εισβολή των ΜΑΤ στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ επιβεβαιώνει το αδιέξοδο της κυβέρνησης»

«Η νέα εισβο­λή των δυνά­με­ων κατα­στο­λής των ΜΑΤ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Νομι­κή Σχο­λή του ΑΠΘ, επι­βε­βαιώ­νει το αδιέ­ξο­δο της κυβέρνησης»…

Παιδεία
Φυλλάδιο ΚΚΕ: Όχι στο ταξικό και άδικο νομοσχέδιο — Ναι στο αποκλειστικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν, σύγχρονο πανεπιστήμιο

Το ΚΚΕ σε φυλ­λά­διο που κυκλο­φό­ρη­σε υπό τον τίτλο “Η µεγά­λη πλειο­ψη­φία στην εκπαί­δευ­ση µίλη­σε: Όχι στο ταξι­κό & άδικο…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας: Εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας, με το παραπέρα άνοιγμα της αγοράς της παρένθετης μητρότητας

Την αμη­χα­νία κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης καθώς πρέ­πει να δικαιο­λο­γή­σουν την ψήφο τους σε ένα νομο­σχέ­διο της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ,…

Παιδεία
Ν/σ για ιδιωτικά πανεπιστήμια — ΚΚΕ: Ολομέτωπη επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα μαθητών και φοιτητών — «Να μην κατατεθεί»!

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τη σημε­ρι­νή παρου­σί­α­ση του νομο­σχε­δί­ου για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ…