Περιήγηση: ΚΚΕ

Επικαιρότητα
ΤΟ Βιομηχανίας Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ: Η νίκη των εργαζόμενων της “ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ” είναι υπόθεση ολόκληρης της εργατικής τάξης

Την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­ση στον δίκαιο αγώ­να των εργα­ζό­με­νων της «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ» εκφρά­ζει η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Βιο­μη­χα­νί­ας της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του…

Πολιτική
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των θανάτων από Covid για να «μαγειρεύονται» ευκολότερα τα στατιστικά

«Ο τρι­πλα­σια­σμός των νεκρών από την παν­δη­μία σε σχέ­ση με την ίδια περί­ο­δο πέρυ­σι, οι 8.000 εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία του…

Επικαιρότητα
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ της ΚΕ του ΚΚΕ: Μήνυμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Κούβας για τη φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σε μήνυ­μα του προς το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚ Κού­βας για την την κατα­στρο­φή στις πετρε­λαϊ­κές εγκαταστάσεις…

Πολιτική
ΚΚΕ: Οι παραιτήσεις ούτε ακυρώνουν τις ευθύνες του πρωθυπουργού, ούτε αναιρούν την αναγκαιότητα έρευνας

«Οι παραι­τή­σεις του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του πρω­θυ­πουρ­γού και του Διοι­κη­τή της ΕΥΠ ούτε ακυ­ρώ­νουν τις ευθύ­νες του πρω­θυ­πουρ­γού, στον οποίον…