Περιήγηση: ΚΚ Ινδίας (Μαρξιστικό)

Διεθνή
Πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος σε συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδίας στην Καλκούτα

Μια πραγ­μα­τι­κή λαο­θά­λασ­σα συγκε­ντρώ­θη­κε σήμε­ρα στην Καλ­κού­τα, κατά την διάρ­κεια πολι­τι­κής συγκέ­ντρω­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ινδί­ας (Μαρ­ξι­στι­κό) και άλλων συμμαχικών…

Διεθνή
Ινδία: Μεγάλη νίκη του κομμουνιστικού συνασπισμού LDF στις τοπικές εκλογές της Κεράλα

Σπου­δαία εκλο­γι­κή επι­τυ­χία κατέ­γρα­ψε το — στη­ρι­ζό­με­νο από τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα — Αρι­στε­ρό Δημο­κρα­τι­κό Μέτω­πο (LDF) στις τοπι­κές εκλο­γές που…

Διεθνή
Επίσκεψη Τραμπ στην Ινδία: Σε κινητοποιήσεις καλούν τα Κομμουνιστικά Κόμματα και προοδευτικές δυνάμεις

Στην Ινδία βρί­σκε­ται από σήμε­ρα ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ με σκο­πό την προ­ώ­θη­ση των μονο­πω­λια­κών συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ. Στο…

Διεθνή
Ινδία: Πάνω απο 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος

Μια απέ­ρα­ντη κόκ­κι­νη λαο­θά­λασ­σα. Μόνο έτσι μπο­ρεί να περι­γρα­φεί η εντυ­πω­σια­κή συγκέ­ντρω­ση ενός και πλέ­ον εκα­τομ­μυ­ρί­ου ανθρώ­πων κατά τη διάρκεια…