Περιήγηση: ΚΚ Λαών της Ισπανίας

Ατέχνως
Συνέντευξη με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ των Λαών της Ισπανίας (PCPE): Το μέλλον σε Ελλάδα και Ισπανία είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Συνέ­ντευ­ξη με τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος των Λαών της Ισπα­νί­ας (Partido Comunista de los…

Διεθνή
Κατέρρευσε η κυβέρνηση Ραχόι στην Ισπανία — Καμία επανάπαυση και ένταση του λαϊκού αγώνα συνιστά το ΚΚ των Λαών της Ισπανίας

Ο ηγέ­της του ισπα­νι­κού Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος Πέδρο Σάν­τσεζ είναι από σήμε­ρα πρω­θυ­πουρ­γός μετά την υπερ­ψή­φι­ση πρό­τα­σης μομ­φής κατά του κεντρο­δε­ξιού Μαριά­νο Ραχόι.…