Περιήγηση: ΚΚ Πολωνίας

Διεθνή
ΚΚ Πολωνίας: Καταδικάζει την πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό ζήτημα και την κρίση με την Λευκορωσία

Την πολι­τι­κή της πολω­νι­κής κυβέρ­νη­σης ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες κατα­δι­κά­ζει σε πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή του το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Πολωνίας…

Διεθνή
ΚΚ Πολωνίας: Καταδικάζει τον αντιδραστικό νόμο για τις αμβλώσεις, στηρίζει τις μαζικές διαδηλώσεις

«Το να ανα­γκά­ζεις τις γυναί­κες να γεν­νή­σουν ετοι­μο­θά­να­τα, δύσμορ­φα παι­διά, αδύ­να­μα να έχουν μια ενσυ­νεί­δη­τη και ανε­ξάρ­τη­τη ζωή, είναι έγκλημα»,…