Περιήγηση: ΚΚ Τουρκίας

Διεθνή
ΚΚ Τουρκίας: Καταδικάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης εναντίον γειτονικών χωρών

Σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚ Τουρ­κί­ας (ΤΚΡ) κατα­δι­κά­ζει τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης σε εδά­φη άλλων χωρών, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι…

Επικαιρότητα
Κοινή δήλωση των ΓΓ των Κομμουνιστικών Κομμάτων Ελλάδας, Εργαζομένων Ισπανίας, Μεξικού, Τουρκίας

Την Παρα­σκευή 8 Ιού­λη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Αθή­να, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, τετρα­με­ρής συνά­ντη­ση των ΚΚ Ελλά­δας, ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, ΚΚ Μεξι­κού, ΚΚ Τουρκίας.…

Πολιτική
Κεμάλ Οκουγιάν (ΚΚ Τουρκίας): «Ο μαρξισμός-λενινισμός είναι ισχυρός και δημιουργικός»

Η ειση­γη­τι­κή ομι­λία του Κεμάλ Οκου­γιάν, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Τουρ­κί­ας στην τετρα­με­ρή συνά­ντη­ση ΚΚΕ, ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, ΚΚ Μεξι­κού και ΚΚ Τουρ­κί­ας στην…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Εισαγωγική ομιλία στην τετραμερή συνάντηση των ΚΚ Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Τουρκίας

Η εισα­γω­γι­κή τοπο­θέ­τη­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στην τετρα­με­ρή συνά­ντη­ση του ΚΚΕ, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπανίας,…

Διεθνή
Τουρκία: Αλληλεγγύη στο ΚΚ Τουρκίας και τον αγωνιζόμενο τουρκικό λαό

Με επι­θέ­σεις και συλ­λή­ψεις, η αστυ­νο­μία επι­χεί­ρη­σε να δια­λύ­σει τις μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη για την επέ­τειο των…

Πολιτική
Κοινή εκδήλωση ΚΚΕ-ΚΚ Τουρκίας: «Να ξεκουμπιστούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ από την περιοχή μας!»

Με μεγά­λη πολι­τι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή εκδή­λω­ση από τα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Τουρ­κί­ας, τα Άδα­να, ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πρό­γραμ­μα της αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ στη…

Επικαιρότητα
Επίσκεψη του ΚΚΕ στην Τουρκία: Πολύμορφες εκδηλώσεις του ΚΚ Τουρκίας για την κοινή αντιιμπεριαλιστική πάλη των δύο λαών

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ βρί­σκε­ται στην Τουρ­κία από την Τετάρ­τη 11/5, μετά από πρό­σκλη­ση του ΚΚ Τουρ­κί­ας. Η αντι­προ­σω­πεία, απο­τε­λού­με­νη από τους Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος…