Περιήγηση: Κλέμεντ Γκόντβαλντ

Πρόσωπα
Κλέμεντ Γκόντβαλντ, ηγέτης του τσεχοσλοβακικού και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος

Στις 25 Νοεμ­βρί­ου 1896 γεν­νιέ­ται ο Κλέ­μεντ Γκό­ντ­βαλντ. Ηγέ­της του τσε­χο­σλο­βα­κι­κού και του διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, πολι­τι­κός και κρα­τι­κός ηγέτης…