Περιήγηση: κλειστοί σταθμοί Μετρό

Επικαιρότητα
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό μετά την εκκένωση όλων των σταθμών του λόγω απειλών για βόμβες

Απο­κα­τα­στά­θη­κε η λει­τουρ­γία όλων των γραμ­μών του Μετρό, μετά την ολο­κλή­ρω­ση των σχε­τι­κών ερευ­νών της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, έπει­τα από το…

Επικαιρότητα
Κλείνουν στις 16:00 έξι σταθμοί του Μετρό με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

 Με εντο­λή της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας θα κλεί­σουν στις 16:00 οι σταθ­μοί του Μετρό «Πανε­πι­στή­μιο», «Σύνταγ­μα», «Ομό­νοια», «Μονα­στη­ρά­κι», «Ευαγ­γε­λι­σμός» και «Θησείο».…