Περιήγηση: Κλειώ

Ποίημα
Συνεδριάζοντας

Εργα­το­ώ­ρες συνε­δριά­σε­ων συνει­δή­σε­ων απο­λαύ­σεις Προ­ση­μειώ­σεις επί χάρ­του αυρια­νής πορεί­ας Προ­βλέ­ψε­ων ειση­γή­σεις μικρές καμπά­νες Μετρή­σι­μων δει­κτών ανα­γκαία οδό­ση­μα Λαού φιλό­δο­ξοι οδηγοί…

Ποίημα
Σταλακτίτες

Στα­γό­νες αγά­πης μετε­ω­ρί­ζο­νται προ­σω­ρι­νά Αλή­θειες απά­τη­τες ψάχνουν κορ­φές για να στα­θούν Βαρύ­τη­τας ελπί­δες γυρεύ­ουν την πτώ­ση τους Πικρές μικρές αδυναμίες…

Ποίηση
Κοιτάζοντας σε να χαμογελάς

Αστρα­φτε­ροί άγρυ­πνοι στρα­τιώ­τες φρου­ρούν τα σύνο­ρα της λήθης Λάμ­ψεις μακρι­νών άστρων απλώ­νουν τα φτε­ρά τους Χαρα­μά­δες υπο­σχέ­σε­ων ζωής ανοί­γουν έρημες…

Ποίημα
Τα «Στ…» μιας πορείας

Στρο­φές σε ανή­φο­ρους αδιά­βα­των δια­δρο­μών Στά­σεις μετέ­ω­ρες σε δρό­μους παγω­μέ­νης φυγής Στοί­βες λαθών που μάταια προ­σμέ­νουν συγ­χώ­ρε­ση Στά­χτες παθών που…

Ποίημα
Παλιό σπίτι

Μετέ­ω­ρο στα χρό­νια της αντι­πα­ρο­χής κυμα­το­θραύ­στης στις αυλές σπι­τιών που γκρε­μι­ζό­ταν κιβω­τός ξεβαμ­μέ­νων ονεί­ρων άγρυ­πνος φύλα­κας παι­δι­κών παι­χνι­διών τότε που…

Ποίηση
Ελληνικός καφές

Φτιαγ­μέ­νος σε φλό­γα που σιγο­καί­ει σαν τις βου­βές αγά­πες που ανα­ζη­τούν γωνιά στις μάχες της μνή­μης Φλι­τζά­νι ελλη­νι­κού καφέ περήφανο…

Ποίημα
Μακρινές εικόνες

Από το παρά­θυ­ρο κοι­τώ­ντας ουρα­νό , στέ­γες, δέν­δρα, αυλές σαν αταί­ρια­στα κομ­μά­τια μιας ζωής θρυμ­μα­τι­σμέ­νης Και το χιό­νι να σκεπάζει…

Ποίημα
Όταν

Όταν Τα χιλιό­με­τρα των ανα­μνή­σε­ων άρχι­σαν πια να μετριού­νται Όταν Τα όνει­ρα τις νύχτες απέ­κτη­σαν οσμή και γεύ­ση Όταν Οι…

Νέοι Δημιουργοί
Γαλάζια μάτια

Γαλά­ζια μάτια κομ­μά­τια ουρα­νού και θάλασ­σας μπου­κά­λια μνή­μης ιδα­νι­κές φυλα­κές ελπί­δας Απο­σκευ­ές για μακρι­νά ταξί­δια στα­γό­νες βρο­χής στην έρη­μο τυχεροί…