Περιήγηση: Κλινική Κασταλία

Κοινωνία
Σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο των μέτρων προστασίας ασθενών και εργαζομένων στις ιδιωτικές δομές Υγείας

Σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα για τους ελέγ­χους τήρη­σης των μέτρων ασφα­λούς λει­τουρ­γί­ας και προ­στα­σί­ας εργα­ζο­μέ­νων και ασθε­νών σε ιδιω­τι­κές δομές Υγεί­ας της…