Περιήγηση: Κλινική Ταξιάρχαι

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: Ύποπτοι για κακουργήματα στελέχη της κλινικής «Ταξιάρχαι»

Ως ύπο­πτοι για κακουρ­γη­μα­τι­κού βαθ­μού παρα­βί­α­ση των μέτρων για την πρό­λη­ψη μετα­δο­τι­κών ασθε­νειών καλού­νται από τον Εισαγ­γε­λέα να κατα­θέ­σουν πέντε…

Κοινωνία
Σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο των μέτρων προστασίας ασθενών και εργαζομένων στις ιδιωτικές δομές Υγείας

Σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα για τους ελέγ­χους τήρη­σης των μέτρων ασφα­λούς λει­τουρ­γί­ας και προ­στα­σί­ας εργα­ζο­μέ­νων και ασθε­νών σε ιδιω­τι­κές δομές Υγεί­ας της…

Επικαιρότητα
Εισαγγελική έρευνα για την ιδιωτική κλινική που «χτύπησε» ο κορονοϊός στο Περιστέρι

Εντο­λή για την διε­νέρ­γεια κατε­πεί­γου­σας προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης έδω­σε ο προϊ­στά­με­νος της εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών, Βαγ­γέ­λης Ιωαν­νί­δης, για την υπό­θε­ση των κρουσμάτων…