Περιήγηση: Κοζάνη

Κοινωνία
Κοζάνη: Το Σάββατο ανοίγει για τα ΙΧ η Γέφυρα Σερβίων

«Αξιο­λο­γώ­ντας τις ειση­γή­σεις των ειδι­κών επι­στη­μό­νων που πραγ­μα­το­ποιούν τις εργα­σί­ες συντή­ρη­σης και απο­κα­τά­στα­σης των βλα­βών της γέφυ­ρας, απο­φα­σί­ζου­με να την…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Καλαμιά Κοζάνης: Τραυματισμοί και συλλήψεις σε επέμβαση της αστυνομίας υπέρ της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Επέμ­βα­ση της Αστυ­νο­μί­ας βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη αυτή την ώρα, στην Καλα­μιά Κοζά­νης, για να προ­χω­ρή­σουν τα σχέ­δια εγκα­τά­στα­σης μεγά­λου φωτοβολταϊκού…

Επικαιρότητα
Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: Απειλές κατά προέδρου Φοιτητικού Συλλόγου καταγγέλλουν εκλεγμένοι με την «Πανσπουδαστική ΚΣ»

Την διοί­κη­ση του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας (ΠΔΜ) καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους της Κοζά­νης, καθώς…