Περιήγηση: Κοινή Δήλωση ΥΠΕΞ για την Κούβα

Διεθνή
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος: Να αποσυρθεί άμεσα η υπογραφή της Ελλάδας από την απαράδεκτη κοινή δήλωση κατά της Κούβας

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης κατα­δι­κά­ζει την κατά­πτυ­στη κοι­νή δήλω­ση που υπέ­γρα­ψαν κατά της Κού­βας υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών, ανά­με­σα τους ο ΥΠΕΞ…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Θεσσαλονίκης: «‘Υβρη και πρόκληση» η υπογραφή Δένδια στην κατάπτυστη Κοινή Δήλωση κατά της Κούβας

Με ανα­κοί­νω­σή του, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει την Κοι­νή Δήλω­ση των 21 Υπουρ­γών Εξωτερικών,…