Περιήγηση: Κοινωνικός τουρισμός

Κοινωνία
Από αύριο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ

Αύριο, Πέμ­πτη 10 Ιου­νί­ου 2021, στις 15:00, ξεκι­νά­ει η ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή αιτή­σε­ων δικαιού­χων και παρό­χων του­ρι­στι­κών κατα­λυ­μά­των, καθώς και ακτοπλοϊκών…

Κοινωνία
ΟΑΕΔ: Τα οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

Αναρ­τή­θη­καν στην ιστο­σε­λί­δα του ΟΑΕΔ τα ορι­στι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα του Προ­γράμ­μα­τος Κοι­νω­νι­κού Του­ρι­σμού περιό­δου 2019–2020 και συγκε­κρι­μέ­να τα ορι­στι­κά Μητρώα «Δικαιού­χων…