Περιήγηση: Κοινωνικό μέρισμα

Κοινωνία
Αλλαγές στους δικαιούχους του «κοινωνικού μερίσματος» — Ανοιχτή έως τις 26 Δεκέμβρη η πλατφόρμα

✔️   Σε αλλα­γές στους δικαιού­χους του «κοι­νω­νι­κού μερί­σμα­τος» προ­χώ­ρη­σε η κυβέρ­νη­ση μετά την απόρ­ρι­ψη αιτή­σε­ων — η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για…

Πολιτική
Ανακοίνωσε τα κριτήρια για το μέρισμα εξαπάτησης που φέτος θα δοθεί σε λιγότερους δικαιούχους

Με το εφά­παξ «μέρι­σμα» εξα­πά­τη­σης που φέτος θα δοθεί σε λιγό­τε­ρους δικαιού­χους, επι­χεί­ρη­σε ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Χρ. Σταϊ­κού­ρας να προσπεράσει…

Κοινωνία
Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα — Ένα θέμα που ανέδειξε το Ατέχνως

Ανοί­γει τις επό­με­νες ημέ­ρες η πλατ­φόρ­μα για το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στα­θούν χιλιά­δες αδι­κί­ες, μετα­ξύ των οποί­ων και χιλιάδες…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ωραία, μας ανακοίνωσε την ελεημοσύνη… Οι δηλώσεις Τσίπρα για το κοινωνικό μέρισμα

Σε δηλώ­σεις για τη δια­νο­μή του κοι­νω­νι­κού μερί­σμα­τος προ­χώ­ρη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός  από το Μαξί­μου για «τη στο­χευ­μέ­νη στή­ρι­ξη οικο­νο­μι­κά ευάλωτων…