Περιήγηση: Κομβόι της Ελευθερίας

Διεθνή
Καναδάς- Κομβόι της ελευθερίας: Κίνημα της ακροδεξιάς και χρήσιμο εργαλείο της άρχουσας τάξης

Το «κομ­βόι της ελευ­θε­ρί­ας» είναι ένα επι­κίν­δυ­νο κίνη­μα για την εργα­τι­κή τάξη και χρή­σι­μο εργα­λείο της άρχου­σας τάξης, υπο­γραμ­μί­ζει σε…

Διεθνή
Καναδάς: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά των περιοριστικών μέτρων — Φόβοι για συμμετοχή ακροδεξιών

Συνε­χί­ζο­νται για τρί­το εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο οι κινη­το­ποι­ή­σεις στον Κανα­δά ενά­ντια στον υπο­χρε­ω­τι­κό εμβο­λια­σμό και τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα. Πλή­θος φορ­τη­γών και βαρέων…