Περιήγηση: Κομισιόν

Πολιτική
Εγχειρίδιο

Εγχει­ρί­διο …ερμη­νεί­ας των προ­ε­κλο­γι­κών προ­γραμ­μά­των της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των που παζα­ρεύ­ουν τη συμ­με­το­χή τους στην επόμενη…

Πολιτική
ΕΟ ΚΚΕ για ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο: «Η Κομισιόν καλεί σε επιτάχυνση του “εγκλήματος”, ενώ υποδύεται την… απληροφόρητη»

«Απο­κα­λυ­πτι­κή για το ρόλο της ίδιας ήταν η απά­ντη­ση που έδω­σε η Κομι­σιόν στην ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ…

Πολιτική
QATARGATE: Η La Repubblica φωτογραφίζει τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά

Παρό­τι ελλη­νι­κά και διε­θνή Μέσα παρου­σιά­ζουν την υπό­θε­ση Εύας Καϊ­λή ως κορυ­φή του παγό­βου­νου στην υπό­θε­ση δια­φθο­ράς στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, εντούτοις…

Επικαιρότητα
Politico: Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μ. Σχοινάς συμμετείχε σε φεστιβάλ φασιστικού κόμματος της Ιταλίας

Αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει η απο­κά­λυ­ψη του περιο­δι­κού «Politico» ότι ο αντι­πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν Μαρ­γα­ρί­της Σχοι­νάς, μαζί με άλλους αξιω­μα­τού­χους της…

Επικαιρότητα
Ερώτηση ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: Απαράδεκτες διακρίσεις της ΕΕ και των κυβερνήσεων σε βάρος προσφύγων

Τις απα­ρά­δε­κτες δια­κρί­σεις της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων σε βάρος των προ­σφύ­γων καταγ­γέλ­λει με Ερώ­τη­σή της προς την Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή…

Διεθνή
Παραδέχεται τις επαναπροωθήσεις η Κομισιόν: Υπάρχει «κάποιου είδους βία» στα σύνορα της ΕΕ

Η Eπί­τρο­πος Eσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ, Ίλβα Γιό­χαν­σον συμ­με­ρί­ζε­ται καταγ­γε­λί­ες ευρω­παϊ­κών ΜΜΕ για παρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις μετα­να­στών στα σύνο­ρα της Ελλάδας…

Διεθνή
Η ΕΕ δεν θα ασκήσει το δικαίωμά της για αγορά επιπρόσθετων δόσεων του εμβολίου της AstraZeneca

Η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι δεν θα ασκή­σει ένα δικαί­ω­μα προ­αί­ρε­σης για την αγο­ρά 100 εκα­τομ­μυ­ρί­ων επι­πρό­σθε­των δόσε­ων του…