Περιήγηση: Κομμουνισμός

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας: «Πληρωμένη» απάντηση στον Πάπα Φραγκίσκο περί κοινοκτημοσύνης

«Πλη­ρω­μέ­νη» απά­ντη­ση στον Πάπα Φρα­γκί­σκο έδω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ιτα­λί­ας (Partito Comunista) ανα­φο­ρι­κά με δηλώ­σεις του προ­κα­θή­με­νου της Καθολικής…

Απόψεις
«Το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι όμως αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το πρό­σφα­το ανι­στό­ρη­το και χυδαίο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου που επι­χει­ρεί να ξανα­γρά­ψει την Ιστο­ρία εξι­σώ­νο­ντας τον…

Διεθνή
Η προοπτική μιας «κομμουνιστικής κοινωνίας» επανέρχεται στο Σύνταγμα της Κούβας

Ο στό­χος της «εξέ­λι­ξης προς την κατεύ­θυν­ση μιας κομ­μου­νι­στι­κής κοι­νω­νί­ας» επα­νέρ­χε­ται στο προ­σχέ­διο του Συντάγ­μα­τος της Κού­βας, έπει­τα από την πλατιά…