Περιήγηση: κομμουνιστές

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς: Σχέδιο δολοφονίας τους καταγγέλλουν οι Ουκρανοί κομμουνιστές

Δια­μαρ­τυ­ρία αύριο στην ουκρα­νι­κή πρε­σβεία στην Αθή­να Σχέ­διο δολο­φο­νί­ας τους από το καθε­στώς του Ζελέν­σκι καταγ­γέλ­λουν τα αδέλ­φια Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονο­νό­βιτς, οι…

Απόψεις
Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία…

Απόψεις
Οι κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των λαών — #COVID19

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Από την πρώ­τη στιγ­μή που ξέσπα­σε η παν­δη­μία του κορω­νοϊ­ού, το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα, το πρω­το­πό­ρο τμήμα…

Ιστορία
Σουηδική Σοσιαλδημοκρατία: «Εξοντώστε τους, δεν χωράει συναισθηματισμός, οι κομμουνιστές δεν είναι άνθρωποι»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Σου­η­δι­κή Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία: «Εξο­ντώ­στε τους, δεν χωρά­ει συναι­σθη­μα­τι­σμός, οι κομ­μου­νι­στές δεν είναι άνθρω­ποι με την συνη­θι­σμέ­νη έννοια»…