Περιήγηση: Κομμουνιστική Διεθνή

Διεθνή
Σμύρνη: Ξεκίνησε σήμερα η 21η Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Με τον ύμνο της παγκό­σμιας εργα­τιάς, την Διε­θνή, έγι­νε η έναρ­ξη της 21ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και εργα­τι­κών Κομ­μά­των, που φέτος διοργανώνεται…

Τεκμήρια
Τιμώντας την Παρισινή Κομμούνα και την Κομμουνιστική Τρίτη Διεθνή (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η μνή­μη της Παρι­σι­νής Κομ­μού­νας (1871) και την Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς απο­τέ­λε­σαν και απο­τε­λούν σημα­ντι­κή στιγ­μιό­τυ­πα στην ιστορία…