Περιήγηση: Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΝΕ: Καμία στρατιωτική αποστολή εκτός συνόρων! — Μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στην πολεμική εμπλοκή

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο ενά­ντια στην πολε­μι­κή εμπλο­κή της χώρας, σήμε­ρα στις 19:30 στο Σύνταγ­μα, καλεί με σποτ…

Πολιτική
ΚΝΕ: «Οι γείτονες λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αντίθετα έχουν κοινό αντίπαλο το σύστημα της εκμετάλλευσης»

Σε ανα­κοί­νω­ση του το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ελλά­δας κατα­δι­κά­ζει την κατα­στο­λή της κυβέρ­νη­σης Ερντο­γάν σε βάρος μελών του…

Διεθνή
ΚΝΕ: Η Άχεντ Ταμίμι είναι μία από τους χιλιάδες νέους της Παλαιστίνης που παλικαρίσια παλεύουν ενάντια στην βαρβαρότητα

Την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση της Άχεντ Ταμί­μι και όλων των Παλαι­στί­νων κρα­του­μέ­νων ζητά το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣτης ΚΝΕ. Σε ανα­κοί­νω­σή του σημειώ­νει: «Η από­φα­ση της…