Περιήγηση: κομμουνιστική Νεολαία Σουηδίας

Διεθνή
Η Κομμουνιστική Νεολαία Σουηδίας, SKU, οργανώνει Μπριγάδα για το Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 20–23 Σεπτεμβρίου

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Σου­η­δί­ας SKU οργα­νώ­νει Μπρι­γά­δα για το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ στην Αθή­να στις 20–23 Σεπτεμ­βρί­ου και…