Περιήγηση: Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας

Πολιτική
Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας: Μήνυμα αλληλεγγύης για τις πρόσφατες φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα

Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης προς την ΚΝΕ απέ­στει­λε η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας, με αφορ­μή τις πρό­σφα­τες κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών στην Ελλά­δα. Παράλληλα,…

Ανακοινώσεις
Κοινή ανακοίνωση για τον καταστροφικό σεισμό από την ΚΝΕ και την Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας

Σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους για τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό η ΚΝΕ και η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας σημειώ­νουν: «Η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας και η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας, από κοι­νού, εκφράζουμε…

Διεθνή
Τουρκία: Αντιδράσεις για το σκοταδιστικό παραλήρημα καθηγητή πανεπιστημίου υπέρ του γάμου ανήλικων!

Με ανα­κοί­νω­ση της η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας (TKG) καταγ­γέλ­λει τις άκρως αντι­δρα­στι­κές, σκο­τα­δι­στι­κές δηλώ­σεις του καθη­γη­τή πανε­πι­στη­μί­ου Μπε­ντρί Γκεν­σέρ ο…

Πολιτική
ΚΝΕ: «Οι γείτονες λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αντίθετα έχουν κοινό αντίπαλο το σύστημα της εκμετάλλευσης»

Σε ανα­κοί­νω­ση του το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ελλά­δας κατα­δι­κά­ζει την κατα­στο­λή της κυβέρ­νη­σης Ερντο­γάν σε βάρος μελών του…

Διεθνή
ΚΚ Τουρκίας: Καμπάνια για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, κλείσιμο των αμερικανονατοϊκών βάσεων

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Εντεί­νει τον αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό αγώ­να το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP), εγκαι­νιά­ζο­ντας καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών και πλα­τιάς ενη­μέ­ρω­σης του λαού…