Περιήγηση: Κομμουνιστικό Επαναστατικό Κόμμα Γαλλίας

Διεθνή
Πέθανε ο γάλλος κομμουνιστής Μωρίς Κούκιερμαν

Σε μήνυ­μα του προς το Κομ­μου­νι­στι­κό Επα­να­στα­τι­κό Κόμ­μα Γαλ­λί­ας , το Τμή­μα Διε­θνών της ΚΕ του ΚΚΕ εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ρια του για το θάνα­το του γάλ­λου κομ­μου­νι­στή, Μωρίς Κούκιερμαν.…