Περιήγηση: Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα Ρωσίας

Διεθνή
Η στήριξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου και η «τρικυμία στο κρανίο»

Πρό­σφα­τα στην ιστο­σε­λί­δα του Κομ­μου­νι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ρωσί­ας (ΚΕΚΡ) δημο­σιεύ­τη­κε συνέ­ντευ­ξη του Χαζ Αλ-Ντιν, Αμε­ρι­κα­νού πολί­τη αρα­βι­κής κατα­γω­γής, ο οποίος…

Διεθνή
Ένωση Κομμουνιστών Ουκρανίας: Διαχωρίζει την θέση της από το ΚΕΚΡ στο ζήτημα του ιμπεριαλιστικού πολέμου

Σε ανοι­χτή επι­στο­λή που απευ­θύ­νε­ται «στους συντρό­φους του Κομ­μου­νι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ρωσί­ας» (ΚΕΚΡ), η Ένω­ση Κομ­μου­νι­στών Ουκρα­νί­ας δια­χω­ρί­ζει πλή­ρως την…

Διεθνή
Ρωσία: Οι κομμουνιστές τίμησαν την επέτειο ίδρυσης του Κόκκινου Στρατού

Αψη­φώ­ντας τις πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και τις απα­γο­ρεύ­σεις εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας, εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες, μέλη και υπο­στη­ρι­κτές κομμουνιστικών…

Διεθνή
Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι των Κομμουνιστικών Κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας

Ο 57χρονος διευ­θυ­ντής της μετο­χι­κής (αγρο­τι­κής) εται­ρεί­ας «Σοβ­χοζ Λένιν» Πάβελ Γκρα­ντί­νιν θα είναι ο υπο­ψή­φιος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομοσπονδίας…