Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας

Διεθνή
Αυστρία: Το Κομμουνιστικό Κόμμα (KPÖ) κέρδισε την δημαρχία της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης

Μεγά­λη επι­τυ­χία σημεί­ω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Αυστρί­ας (KPÖ) κερ­δί­ζο­ντας την πλειο­ψη­φία στις εκλο­γές για τον δήμο της δεύ­τε­ρης μεγαλύτερης…