Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας

Επικαιρότητα
Παρέμβαση του ΚΚΕ στην Πρεσβεία της Βενεζουέλας για την αντικομμουνιστική επίθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα (PCV)

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νο, ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ, και τον Άρη Ευαγ­γε­λί­δη, μέλος του Τμήματος…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Κλιμακώνεται το κυβερνητικό σχέδιο ανοιχτής επέμβασης ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα

Κλι­μα­κώ­νε­ται το σχέ­διο ανοι­χτής επέμ­βα­σης ενά­ντια στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PCV) με οργα­νω­τή το κυβερ­νη­τι­κό σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενιαίο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Βενεζουέλας…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Κλιμακώνεται η οργανωμένη κυβερνητική επίθεση εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος

Την κλι­μά­κω­ση της οργα­νω­μέ­νης επι­χεί­ρη­σης της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας και του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος PSUV ενα­ντί­ον του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενεζουέλας…

Πολιτική
ΚΚΕ: Κάτω τα χέρια από το ΚΚ Βενεζουέλας! Οι αντικομμουνιστικές προβοκάτσιες δεν θα περάσουν!

«Κάτω τα χέρια από το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας! Οι αντι­κομ­μου­νι­στι­κές προ­βο­κά­τσιες δεν θα περά­σουν!», τονί­ζει το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: Καταγγέλλει ενορχηστρωμένη προβοκάτσια από το κυβερνών κόμμα Μαδούρο

Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV) και οι περι­φε­ρεια­κές οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος καταγ­γέλ­λουν την ενορ­χη­στρω­μέ­νη επί­θε­ση που έστη­σε το κυβερ­νών σοσιαλδημοκρατικό…

Διεθνή
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Αντιλαϊκή κάθε είδους διαχείριση του καπιταλισμού

Πρό­σφα­τα αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ βρέ­θη­κε στο Καρά­κας, πρω­τεύ­ου­σα της Βενε­ζου­έ­λας, μετά από πρό­σκλη­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας (ΚΚΒ). Δια­σχί­ζο­ντας τους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας εκείνο…

Διεθνή
16ο Συνέδριο ΚΚ Βενεζουέλας: Σε γραμμή ρήξης με τη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση του συστήματος, για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών αγώνων

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν τα χαρά­μα­τα της 6ης Νοέμ­βρη 2022 οι εργα­σί­ες του σημα­ντι­κού 16ου Συνε­δρί­ου του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας, το οποίο χάρα­ξε την…

Επικαιρότητα
Καράκας: Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στο 3ο Διεθνές Ιδεολογικό Σεμινάριο και στο 16ο συνέδριο του ΚΚ Βενεζουέλας

Στο Καρά­κας της Βενε­ζου­έ­λας βρί­σκε­ται αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και έλα­βε μέρος στο 3ο  Διε­θνές Ιδε­ο­λο­γι­κό Σεμι­νά­ριο, που διορ­γά­νω­σε το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας στις…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Άθλιες επιθέσεις της κυβέρνησης Μαδούρο κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος

Στις απα­ρά­δε­κτες επι­θέ­σεις που συνε­χί­ζει εκ μέρους του κυβερ­νώ­ντος σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Ενιαί­ου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας (PSUV) ο αντι­πρό­ε­δρός του, Ντιοσ­δά­δο Καμπέγιο,…