Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα Εργαζομένων της Ισπανίας

Πολιτική
Τετραμερής συνάντηση στις 8 Ιούλη των ΚΚ της Ελλάδας, Εργαζομένων της Ισπανίας, του Μεξικού και της Τουρκίας

Τετρα­με­ρής συνά­ντη­ση του ΚΚΕ, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, του ΚΚ Μεξι­κού και του ΚΚ Τουρ­κί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 8 Ιού­λη, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ. Στη συνά­ντη­σή τους,…

Επικαιρότητα
Μαδρίτη: Μεγάλη αντιΝΑΤΟική κινητοποίηση με την συμμετοχή του ΚΚΕ (VIDEO)

Μεγά­λη αντι­ΝΑ­ΤΟι­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα Κυρια­κή στη Μαδρί­τη, μπρο­στά στη Σύνο­δο Κορυ­φής της λυκο­συμ­μα­χί­ας που πραγ­μα­το­ποιεί­ται 29–30 Ιού­νη στην ισπανική…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ταξίδι στην Ισπανία οι πρωτοπόροι της άμιλλας — Σε ποια σημαντικά ιστορικά μέρη ξεναγήθηκαν

Σε ιστο­ρι­κά μέρη και αξιο­θέ­α­τα ξενα­γού­νται οι πρω­το­πό­ροι της άμιλ­λας της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης του ΚΚΕ Νοέμ­βρης — Δεκέμ­βρης του 2021…

Διεθνή
Μηνύματα αλληλεγγύης στον Ελληνικό λαό από Ισπανούς και Πορτογάλους κομμουνιστές

Μηνύ­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης στον Ελλη­νι­κό λαό που δοκι­μά­ζε­ται από τις κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές έχουν στεί­λει Ισπα­νοί και Πορ­το­γά­λοι κομ­μου­νι­στές. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σε…

Διεθνή
«Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης αποδεικνύεται ανέφικτο στον καπιταλισμό» — ΚΚ Εργαζομένων της Ισπανίας (PCTE)

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ενώ συνε­χί­ζε­ται η ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στην Ισπα­νία για το θέμα της Κατα­λο­νί­ας και η Βαρ­κε­λώ­νη ζει μερόνυχτα…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Παναγία των Παρισίων: Πληρωμένη απάντηση του ΚΚ Εργαζομένων της Ισπανίας στην «Ελ Παΐς»

Πανα­γία των Παρι­σί­ων:  Η αστι­κή, μεγά­λης κυκλο­φο­ρί­ας εφη­με­ρί­δα της Ισπα­νί­ας «Ελ Παΐς», σε ρεπορ­τάζ και μήνυ­μα στο «twitter» ανα­φο­ρι­κά με…