Περιήγηση: κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδίας

Διεθνή
Η ιδεολογική απόχρωση στην ενδοϊμπεριαλιστική αντιπαράθεση ΗΠΑ — Κίνας

Εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα της ανοι­χτής απά­ντη­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Σου­η­δί­ας στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Κίνας Στη δια­πά­λη ανά­με­σα στις ΗΠΑ και στην…

Διεθνή
Andreas Sörensen Προέδρος του ΚΚ Σουηδίας: Η πολιτική που ακολουθείται είναι προς όφελος των μονοπωλίων που οι εργαζόμενοι πληρώνουν με την ζωή τους

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Συνέ­ντευ­ξη του προ­έ­δρου του ΚΚ Σου­η­δί­ας Andreas Sörensen στην εφη­με­ρί­δα της Αυστρί­ας Zeitung der Arbeit που  δημο­σιεύ­ε­ται στην…

Ατέχνως
Άρθρο του συνεργάτη μας Πάνου Αλεπλιώτη στο site του Κομμουνιστικού Κόμματος Σουηδίας

Κεί­με­νο του συνερ­γά­τη μας Πάνου Αλε­πλιώ­τη, που ανα­φε­ρό­ταν στην πώλη­ση νοσο­κο­μεί­ου στην πιο πλού­σια οικο­γέ­νεια της Σου­η­δί­ας, εν μέσω παν­δη­μί­ας, αναδημοσίευσε…

Διεθνή
Εκδήλωση απόδοσης τιμής στους μαχητές του Ισπανικού εμφυλίου από το ΚΚ Σουηδίας με την συμμετοχή του ΚΚΕ

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Το Σάβ­βα­το 31/8 έγι­νε στην Στοκ­χόλ­μη εκδή­λω­ση από­δο­σης τιμής στους μαχη­τές του Ισπα­νι­κού εμφυ­λί­ου από το ΚΚ…

Διεθνή
Δυναμικό «παρών» στις ευρωεκλογές από το Κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδίας

Το  Κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα Σου­η­δί­ας απευ­θύ­νει κάλε­σμα για τις συγκε­ντρώ­σεις- δια­δη­λώ­σεις για τις Ευρω­ε­κλο­γές και καλεί τον Σου­η­δι­κό λαό να το ενισχύσει.…

Διεθνή
ΚΚ Σουηδίας: «Είναι πια πιό επικίνδυνο στην Σουηδία να πας στην δουλειά σου από το να είσαι εγκληματίας»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  ‑Αυξά­νο­νται κατά τέταρ­τη συνε­χή χρο­νιά τα θανα­τη­φό­ρα εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα στην Σου­η­δία. Είναι γνω­στό πως τα εργα­τι­κά ατυχήματα…