Περιήγηση: Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ)

Διεθνή
Ρωσία: Αίτημα βουλευτών του ΚΚΡΟ στον Πούτιν να αναγνωριστούν οι «λαϊκές δημοκρατίες» του Ντονμπάς

Η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) στην Κρα­τι­κή Δού­μα, με επι­κε­φα­λής τον Πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος Γκ.…

Διεθνή
Διαδήλωση του ΚΚΡΟ στη Μόσχα ενάντια στη νοθεία κατά τις βουλευτικές εκλογές

Πλή­θος ανθρώ­πων συμ­με­τεί­χε σε δια­δή­λω­ση που οργά­νω­σε “ενά­ντια στις δόλιες εκλο­γές” (εκτε­τα­μέ­να φαι­νό­με­να νοθεί­ας στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της περα­σμέ­νης βδομάδας)…