Περιήγηση: Κομμωτήρια

Κοινωνία
Υποχρεωτικά τα self test σε λιανεμπόριο, εστίαση, κομμωτήρια, μεταφορές και κλάδους του δημοσίου

Την επέ­κτα­ση των self-tests στο λια­νε­μπό­ριο (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων σού­περ μάρ­κετ και κατα­στη­μά­των πώλη­σης τρο­φί­μων και ποτών), εστί­α­ση, μετα­φο­ρές, υπη­ρε­σί­ες καθα­ρι­σμού, κουρεία,…

Κοινωνία
Επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις από τις 18 Ιανουαρίου

Την επα­να­λει­τουρ­γία των επι­χει­ρή­σε­ων (λια­νε­μπό­ριο, κομ­μω­τή­ρια, επι­χει­ρή­σεις περι­ποί­η­σης νυχιών και ινστι­τού­τα αισθη­τι­κής) από τις 18 Ιανουα­ρί­ου ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολιτικής…

Κοινωνία
Οδηγίες προστασίας σε νοσοκομεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, μικρά καταστήματα

Από Δευ­τέ­ρα 4 Μαΐ­ου ξεκι­νά­ει η χαλά­ρω­ση των περιο­ρι­στι­κών μέτρων και ανοί­γουν κομ­μω­τή­ρια, κέντρα αισθη­τι­κής, μικρά μαγα­ζιά, ενώ στα νοσοκομεία…