Περιήγηση: Κορονοϊός

Προτεινόμενο
Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Δεν υπάρχει απόδειξη ότι ο COVID-19 δημιουργήθηκε σε εργαστήριο στην Κίνα

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών δια­βε­βαιώ­νουν σε έκθε­σή τους που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε χθες, Παρα­σκευή, ότι δεν υπάρ­χει καμία από­δει­ξη ότι ο νέος…

Επικαιρότητα
Θετικός στον κορονοϊό ο Κ. Μητσοτάκης, αναβάλλει την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος

Θετι­κός στον κορο­νο­ϊό δια­γνώ­στη­κε ο πρό­ε­δρος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και τέως πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης. Λόγω της ασθέ­νειας του κ. Μητσοτάκη,…

Επικαιρότητα
Στο νοσοκομείο με covid ο Διονύσης Σαββόπουλος – Κρίσιμη η κατάστασή του

Στο Nοσο­κο­μείο «Μητέ­ρα» νοση­λεύ­ε­ται με Covid ο γνω­στός τρα­γου­δο­ποιός Διο­νύ­σης Σαβ­βό­που­λος. Ο γνω­στός συν­θέ­της φέρε­ται πως μολύν­θη­κε από τον κορωνοϊό…

Προτεινόμενο
Κορονοϊός — Μελέτη: Πέθαναν σχεδόν όλοι όσοι διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ

«Γρο­θιά» στο κυβερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα των αντιε­πι­στη­μο­νι­κών εξι­σώ­σε­ων «ένα κρε­βά­τι + ένας ανα­πνευ­στή­ρας = ΜΕΘ», και στις κυνι­κές δηλώ­σεις περί «πολυ­τέ­λειας»…

Προτεινόμενο
Ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Ξεκι­νούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη 14 Σεπτεμ­βρί­ου, οι πρώ­τοι εμβο­λια­σμοί ανα­μνη­στι­κής δόσης με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια κατά της υπο­πα­ραλ­λα­γής Όμι­κρον BA1. Οι…

Κοινωνία
Με το “καλημέρα”

Οι χτε­σι­νές ανα­κοι­νώ­σεις των υπουρ­γεί­ων Παι­δεί­ας και Υγεί­ας, που …εντα­φιά­ζουν και τη στοι­χειώ­δη επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση για τον COVID στα σχολεία,…