Περιήγηση: Κορωναϊός

Επικαιρότητα
Εξέλιξη πανδημίας: Ελαφρά μειωμένοι οι δείκτες — Σταδιακά αυξάνονται τα κρούσματα με την «Ομικρον»

Σε 6.667 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργανισμό…

Κοινωνία
Εστίαση: Δεν είμαστε χωροφύλακες — Κλείνουν την Τρίτη για μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματος

Σε αγω­νι­στι­κό ανα­βρα­σμό βρί­σκο­νται οι κατα­στη­μα­τάρ­χες της εστί­α­σης σε όλη τη χώρα, εξαι­τί­ας των νέων απα­ρά­δε­κτων κυβερ­νη­τι­κών μέτρων δια­χεί­ρι­σης της…

Διεθνή
Η εξέλιξη της πανδημίας την προηγούμενη εβδομάδα: Μειώθηκαν κατά 12% οι θάνατοι και κατά 4% τα νέα κρούσματα

Ενδεί­ξεις στα­θε­ρο­ποί­η­σης της παν­δη­μί­ας ‑σε μεγά­λο βαθ­μό λόγω των εμβο­λια­σμών- κατα­γρά­φο­νται πλέ­ον σε παγκό­σμιο επί­πε­δο, καθώς την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα καταγράφηκε…