Περιήγηση: Κορωνοϊός

Διεθνή
Η εξέλιξη της πανδημίας την προηγούμενη εβδομάδα: Μειώθηκαν κατά 12% οι θάνατοι και κατά 4% τα νέα κρούσματα

Ενδεί­ξεις στα­θε­ρο­ποί­η­σης της παν­δη­μί­ας ‑σε μεγά­λο βαθ­μό λόγω των εμβο­λια­σμών- κατα­γρά­φο­νται πλέ­ον σε παγκό­σμιο επί­πε­δο, καθώς την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα καταγράφηκε…