Περιήγηση: ΚορωνοϊόςCovid

Διεθνή
Covid-19: Η Βρετανία ξεπέρασε σε νεκρούς την Ιταλία — Βελτιώνεται η κατάσταση στην Ισπανία, όχι όμως και στη Γερμανία

Περισ­σό­τε­ροι από 30.000 άνθρω­ποι στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο έχουν πεθά­νει με πιθα­νή αιτία τον κορω­νο­ϊό, ο μεγα­λύ­τε­ρος απο­λο­γι­σμός μέχρι στιγ­μής στην…