Περιήγηση: Κουβανικό Σύστημα Υγείας

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την στηριζόμενη από τις ΗΠΑ αντεπαναστατική προβοκάτσια του «Σαν Ισίδορο»

Με ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει την πρό­σφα­τη στη­μέ­νη, αντε­πα­να­στα­τι­κή ενέρ­γεια ομά­δα ατό­μων υπο­στη­ρί­ζο­με­νων από…