Περιήγηση: Κουκάκι

Επικαιρότητα
Ζητήθηκε η παρέμβαση εισαγγελέα για τις περιπτώσεις Θείας Κοινωνίας σε Κουκάκι και Κέρκυρα

Την άμε­ση παρέμ­βα­ση του Εισαγ­γε­λέα ζήτη­σε ο Υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σιας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νικος Χαρ­δα­λιας, με αφορ­μή τα περι­στα­τι­κά που…

Εκδηλώσεις
Κατεπείγουσα έρευνα για τις καταγγελίες περί αστυνομικής βίας στο Κουκάκι, αλλά όλα έγιναν σύμφωνα με το νόμο!!!

Την διε­νέρ­γεια κατε­πεί­γου­σας προ­κα­κτι­κής εξέ­τα­σης, μετά τις καταγ­γε­λί­ες για αστυ­νο­μι­κή βία στη διάρ­κεια των επι­χει­ρή­σε­ων της ΕΛΑΣ στο Κου­κά­κι, διέταξε…

Κοινωνία
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την αστυνομική βία στη χθεσινή επιχείρηση στο Κουκάκι

Συνε­χί­ζο­νται οι καταγ­γε­λί­ες για την αστυ­νο­μι­κή βία, από τη χθε­σι­νή επι­χεί­ρη­ση στο Κου­κά­κι, ενώ έρχο­νται στο φως της δημο­σιό­τη­τας στοιχεία…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Οι επιχειρήσεις τύπου “Κουκάκι” χρησιμοποιούνται και ως εργαστήρια δοκιμής πιο εξελιγμένων μηχανισμών καταστολής

«Απ’ ό,τι φαί­νε­ται οι επι­χει­ρή­σεις τύπου “Κου­κά­κι” δεν χρη­σι­μο­ποιού­νται μόνο για τον εκφο­βι­σμό του λαού και την εμπέ­δω­ση του δόγματος…

Επικαιρότητα
Απαράδεκτη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον τραυματισμό στο Κουκάκι: Βάφτισε τις πλαστικές σφαίρες ως ελαστικές μπάλες

«Μικρές ελα­στι­κές μπά­λες», δηλα­δή σφαί­ρες καου­τσούκ, εκτό­ξευ­σαν οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις κατά τη χθε­σι­νή επι­χεί­ρη­ση στο Κου­κά­κι, όπως παρα­δέ­χε­ται σε ανακοίνωση…