Περιήγηση: Κούβα-ΕΕ

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τις πρόσθετες κυρώσεις της ΕΕ στην Κούβα

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης της Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει τη νέα απα­ρά­δε­κτη μεθό­δευ­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου σε βάρος της Κού­βας και…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Καταγγέλλει τη νέα άθλια μεθόδευση σε βάρος της Κούβας (VIDEO)

Τη νέα άθλια μεθό­δευ­ση του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου σε βάρος της Κού­βας καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ. Όπως τονί­ζει σε…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τις προκλητικές μεθοδεύσεις κατά της Κούβας στο Ευρωκοινοβούλιο

Τις προ­κλη­τι­κές μεθο­δεύ­σεις μελών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου ενά­ντια στην Κού­βα καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης.…

Διεθνή
Νέα στοχοποίηση της Κούβας από την ΕΕ — Καταγγελία του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης καταγ­γέλ­λει άλλο ένα επει­σό­διο στο­χο­ποί­η­σης της Κού­βας από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, με το πρόσχημα…