Περιήγηση: Κούβα-ΕΕ

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τις προκλητικές μεθοδεύσεις κατά της Κούβας στο Ευρωκοινοβούλιο

Τις προ­κλη­τι­κές μεθο­δεύ­σεις μελών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου ενά­ντια στην Κού­βα καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης.…

Διεθνή
Νέα στοχοποίηση της Κούβας από την ΕΕ — Καταγγελία του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης καταγ­γέλ­λει άλλο ένα επει­σό­διο στο­χο­ποί­η­σης της Κού­βας από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, με το πρόσχημα…