Περιήγηση: Κούβα 61 χρόνια επανάστασης

Διεθνή
Η διεθνιστική αλληλεγγύη της Κούβας σώζει ζωές! Η αλήθεια δεν κρύβεται !

Για λίγο, επι­κρά­τη­σε σιω­πή και αμη­χα­νία στους ιδε­ο­λο­γι­κούς διεκ­πε­ραιω­τές οι οποί­οι μετα­μορ­φώ­θη­καν στους “φανα­τι­κό­τε­ρους υπο­στη­ρι­κτές” των Εθνι­κών Συστη­μά­των Υγεί­ας και του…

Επικαιρότητα
61 Χρόνια από τη ΝΙΚΗ της ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος!

Σήμε­ρα συμπλη­ρώ­νο­νται 61 χρό­νια από τη νίκη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης. Ήταν 1η Γενά­ρη του 1959 όταν ο λαϊ­κός αντάρ­τι­κος στρα­τός της Κούβας…